Grønlandsk særordning

Den grønlandske særordning

Ansøgere fra Grønland kan optages uden om adgangsbegrænsningerne på de videregående uddannelser i Danmark. Du skal dokumentere, at du opfylder en række faglige og tilknytningsmæssige kriterier for at gøre brug af særordningen. Særordningen betyder, at du kan optages på uddannelser, der har en højere adgangskvotient end dit gennemsnit fra din gymnasiale eksamen.

Du kan kun blive optaget på en videregående uddannelse efter særordningen én gang. Hvis du tidligere har været optaget på en videregående uddannelse efter særordningen og ønsker at søge optagelse på en ny videregående uddannelse, søger du om optagelse på samme vilkår som alle andre ansøgere. Det vil sige uden om særordningen.

Du skal krydse ’Ja’ i feltet, hvis du ønsker at søge om optagelse efter særordningen. Husk at uploade relevant dokumentation for opfyldelsen af kriterierne som bilag til din(e) ansøgning(er) under fanen ’Bilag’. Husk på fanen ’Bilag’ at kontrollere, at dokumentet er tilknyttet alle dine ansøgninger med flueben.

Fristen for indgivelse af en ansøgning om optagelse efter særordningen er den 15. marts klokken 12 (CET).

Kriterierne for optagelse efter særordningen

En grønlandsk ansøger, der opfylder adgangskravene til uddannelsen og har opnået mindst 6,0 fra den gymnasiale uddannelse, kan optages på en videregående uddannelse, hvis ansøgeren opfylder én af følgende betingelser på ansøgningstidspunktet:

  1. Ansøgeren har fast bopæl i Grønland og har haft det i mindst 5 sammenhængende år umiddelbart forud herfor, og mindst én af ansøgerens forældre fortsat er bosiddende i Grønland, eller
  2. Ansøgeren har haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år sammenlagt og højest har haft bopæl uden for Grønland i sammenlagt 3 år efter det fyldte 18. år, og mindst én af ansøgerens forældre fortsat er bosiddende i Grønland. Som bopæl uden for Grønland efter det fyldte 18. år regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes den uddannelsessøgendes
      a) uddannelsesforhold, eller
      b) forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet. Eller
  3. Ansøgeren er fyldt 24 år og opfylder enten betingelse nr. 1 eller 2, dog uden, at der er krav om, at mindst én af ansøgerens forældre er bosiddende i Grønland.

Uddannelsesstedet kan dispensere for kravet om, at mindst én af forældre er bosiddende i Grønland, hvis der foreligger særlige forhold. Vedlæg dispensation og dokumentation for dette forhold som bilag til din(e) ansøgning(er) under fanen ’Bilag’ og knyt med flueben bilaget til de søgte uddannelser.