Grønlandsk særordning

Den grønlandske særordning

Hvis du er ansøger fra Grønland, kan du optages uden om adgangsbegrænsningen på de videregående uddannelser i Danmark ved at dokumentere, at du opfylder en række faglige og tilknytningsmæssige kriterier. Særordningen betyder, at du - hvis du opfylder kriterierne - kan optages på uddannelser, hvor der er en adgangskvotient, der er højere end det gennemsnit, du har fra din gymnasiale eksamen.

Som grønlandsk ansøger kan du kun blive optaget på en videregående uddannelse efter særordningen én gang. Hvis du tidligere har været optaget på en videregående uddannelse efter særordningen og ønsker at søge optagelse på en ny videregående uddannelse, søger du om optagelse på samme vilkår som alle andre ansøgere, det vil sige uden om særordningen.

Hvis du ønsker at søge om optagelse efter særordningen skal du krydse 'Ja' i feltet. Husk at uploade relevant dokumentation for opfyldelsen af kriterierne som bilag til din(e) ansøgning(er) under fanen ’Bilag’. Husk på fanen ’Bilag’ at kontrollere, at dokumentet er tilknyttet alle dine ansøgninger med flueben.

Fristen for indgivelse af en ansøgning om optagelse efter særordningen er den 15. marts klokken 12 (CET).

Kriterierne for optagelse efter særordningen er følgende:

En grønlandsk ansøger, der opfylder adgangskravene til uddannelsen og har opnået mindst 6,0 fra den gymnasiale uddannelse, kan optages på en videregående uddannelse, hvis ansøgeren opfylder én af følgende betingelser på ansøgningstidspunktet:

  1. Ansøgeren har fast bopæl i Grønland og har haft det i mindst 5 sammenhængende år umiddelbart forud herfor, og mindst én af ansøgerens forældre fortsat er bosiddende i Grønland, eller
  2. Ansøgeren har haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år sammenlagt og højest har haft bopæl uden for Grønland i sammenlagt 3 år efter det fyldte 18. år, og mindst én af ansøgerens forældre fortsat er bosiddende i Grønland. Som bopæl uden for Grønland efter det fyldte 18. år regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes den uddannelsessøgendes
      a) uddannelsesforhold, eller
      b) forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet. Eller
  3. Ansøgeren er fyldt 24 år og opfylder enten betingelse nr. 1 eller 2, dog uden, at der er krav om, at mindst én af ansøgerens forældre er bosiddende i Grønland.

Uddannelsesstedet kan dispensere for kravet om, at mindst én af forældre er bosiddende i Grønland, hvis der foreligger særlige forhold. Vedlæg dispensation og dokumentation for dette forhold som bilag til din(e) ansøgning(er) under fanen ’Bilag’ og knyt med flueben bilaget til de søgte uddannelser.